Strona główna
Dom
Tutaj jesteś

Zalety okien­nic wyko­na­nych z drewna

22 października 2022 Zalety okien­nic wyko­na­nych z drewna


Okiennice zewnętrzne od bar­dzo dawna były sto­so­wane jako ozdobna ele­wa­cji. Drew­niane okien­nice to este­tyczny ele­ment domu, który szczel­nie zakrywa okno, a zara­zem przy­ciąga wzrok przed fron­tem budynku. Obec­nie na rynku dużą popu­lar­no­ścią cie­szą się okien­nice wyko­nane z sosny, świerku, olchy, czy też bar­dziej egzo­tycz­nej odmiany meranti. Jakie są naj­waż­niej­sze zalety okien­nic?

Co to jest okien­nica zewnętrzna?

Okiennice zewnętrzneto jeden z klu­czo­wych ele­mentów ele­wa­cji, któ­rego kon­struk­cja ma na celu zabez­pie­cze­nie prze­strzeni całego okna. Naj­czę­ściej są wyko­ny­wane w for­mie jedno lub wielu skrzy­dło­wych drzwi­czek, które otwie­rają się na boczną ścianę. Zamon­to­wane są na zawia­sie wzdłuż bocz­nej ramy okna.

Drewnianemogą mieć pełne drzwiczki lub posia­dać różne otwory czy szcze­liny. Tra­dy­cyjne okien­nice z drewna były roz­wie­rane, wyko­nane w cało­ści lub ­składane z ozdob­nymi oku­ciami.

W powszech­nej świa­do­mo­ści są koja­rzone z ele­wa­cją domów wiej­skich lub sta­rych kamie­nic. Moda na okiennice zewnętrzne wzra­sta w związku z więk­szym wybo­rem dostęp­nych kolo­rów, kształ­tów oraz doce­nie­niem walo­rów drewna.

Zalety okien­nic zewnętrz­nych z drewna

Coraz czę­ściej mon­to­wane drew­niane okiennice zewnętrzne posia­dają wiele zalet.

Naj­czę­ściej są wybie­rane ze względu na;

  1. Sta­no­wią ele­ment deko­ra­cyjny i zde­cy­do­wa­nie popra­wiają wygląd całego budynku. Pod­kre­ślają styl kla­syczny i wier­nie odtwa­rzają starą archi­tek­turę. Oczy­wi­ście zwra­cają uwagę swoim wyko­na­niem i przy­ciągają wzrok przy­jem­nym dla oka kształ­tem. Ide­al­nie pasują do domów w stylu wiej­skim czy rusty­kal­nym.
  2. Zwięk­szają bez­pie­czeń­stwo i poczu­cie pry­wat­no­ści domow­ni­ków. Dobrze zamknięte okiennice to dodat­kowe zabez­pie­cze­nie przez ewen­tu­al­nym wła­ma­niem. Dają także odczu­walne zmniej­sze­nie hałasu i zakry­wają wnę­trze domu przed zaglą­da­niem z zewnątrz.
  3. Dobrze zamknięte pełne okiennice zewnętrzne ide­al­nie zacie­niają całe wnę­trze pomiesz­cze­nia. Jest to bar­dzo przy­datne w nie­któ­rych sytu­acjach. Spraw­dzają się tu o wiele lepiej niż rolety czy zasłony, ponie­waż blo­kują dostęp świa­tła na całym oknie.
  4. Popra­wiają izo­la­cję ter­miczną pomiesz­cze­nia, są wytrzy­małe i odporne na warunki atmos­fe­ryczne. Zabez­pie­czają przed wia­trem, jaki i zbyt dużym nasło­necz­nie­niem w lecie. Zimą dają wymierną ochronę przed opa­dami śniegu, wia­trem i spad­kiem tem­pe­ra­tury na zewnątrz.

Drew­niane okiennice zewnętrzne są wyko­ny­wane w róż­nych kształ­tach i kolo­rach, więc można je łatwo dobrać do bryły wyma­rzo­nego domu.

Postaw na drewniane okiennice w swoim stylowym domu.

Redakcja urzadzamy24.pl

Witamy na TopRemont.pl – serwisie, który powstał z pasji do budownictwa, technologii RTV i AGD, ogrodu oraz remontów. Nasza redakcja składa się z pasjonatów, którzy z zaangażowaniem śledzą najnowsze trendy i dzielą się swoją wiedzą z czytelnikami.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

schody modułowe
komody do sypialni

Jesteś zainteresowany reklamą?